Možnosti štúdia

Základná umelecká škola Sliač ponúka svojim žiakom štúdium v nasledovných odboroch a predmetoch:

Hudobný odbor

Klavírspev a hlasová výchova, husle, flauta, klarinet, gitarahra na bicie nástroje a kontrabas, hudobno-dramatický odbor. Možnosť zapojenia žiakov do ľudovej hudby, komorného sláčikového orchestra, komornej hry v študovanom odbore, zborového spevu. Súčasťou výučby je aj hudobno-teoretická príprava žiakov v hudobnej náuke.

Školné za polrok v HO: v individuálnom štúdiu v hre na hudobný nástroj - žiaci a dospelí so štatútom študenta /55 €/, dospelí /60 €/, deti v  prípravnom štúdiu /30 €/.

Tanečný odbor

Tanečná hudobno-pohybová príprava, základy klasického tanca, ľudový tanec, choreografie moderného tanca s prvkami hip-hopu, breakdanceu a jazzu.

Školné za polrok v TO: 30  € .

Výtvarný odbor

Predškolská výtvarná výchova – hravé, spontánne výtvarné činnosti, objavovanie výrazových a technických postupov, rozvíjanie fantázie a hravej tvorivosti. Vyučovanie je realizované priamo v priestoroch materskej školy.

Základné štúdium 1. a 2. st. – obsahuje kreslenie, maľovanie, modelovanie, sochárska tvorba, grafická tvorba, počítačová grafika, fotografia, animácia, keramika, tvorba šperku a odevu a iné. Štúdium je realizované v priestoroch ZUŠ Sliač.

Školné za polrok vo VO: 30  € .