Zamestnanci

V školskom roku 2018 / 2019 pracujú v ZUŠ Sliač títo pedagogickí zamestnanci:

PaedDr. Alica Hancková, PhD. – riaditeľka školy

klavír, spev, korepetície

Mgr.  art. Marek Bednarčík, DiS. art.

hra na bicie nástroje

Radko Ďurčík, DiS. art.

husle, Komorný sláčikový orchester ZUŠ

Mgr. art. Alica Hancková, ArtD.

klavír, korepetície

Adriána Kuzmová, DiS. art.

gitara

BcA. Martina Kuštárová, DiS. art.

gitara

Mgr. art. Marta Nemcová, ArtD.

klavír, korepetície

Ivo Novák, DiS. art.

husle

Simona Paľová

klavír

Mgr. Vladimír Plachý, DiS. art.

hudobná náuka, klavír, kontrabas

Marián Púčik

akordeón, klavír, korepetície

Dušana Sľúková, DiS. art.

flauta

Martin Vetrák, DiS. art.

spev

Zuzana Vaníková

hudobno-dramatický súbor

Mgr. Monika Ungero

výtvarný odbor

Andrej Andrejkovič, DiS. art.

tanečný odbor

Mgr. Romana Dorotovičová

tanečný odbor

Martina Hanková, DiS. art.

tanečný odbor

Bc. Jana Hoffmannová, DiS. art.

tanečný odbor

Eva Segečová

tanečný odbor