Zamestnanci

V školskom roku 2017 / 2018 pracujú v ZUŠ Sliač títo pedagogickí zamestnanci:

PaedDr. Alica Hancková, PhD. – riaditeľka školy

klavír, spev, korepetície

Radko Ďurčík, DiS. art.

husle, Komorný sláčikový orchester ZUŠ

Mgr. art. Alica Hancková, DiS. art.

klavír, korepetície

Adriána Kuzmová, DiS. art.

gitara

Ivo Novák, DiS. art.

husle

Mgr. Vladimír Plachý, DiS. art.

hudobná náuka, klavír, kontrabas

Terézia Králiková, DiS. art.

spev

Martin Vetrák

spev

Mgr. art. Marta Nemcová, ArtD.

klavír, korepetície

Mgr. Zuzana Kurtulíková, DiS. art.

klavír, korepetície

Dušana Sľúková, DiS. art.

flauta

Mgr. art. Denisa Gibalová Kabáčová, DiS. art.

klavír

Bc. Marek Bednarčík, DiS. art.

hra na bicie

Andrej Andrejkovič, DiS. art.

tanečný odbor

Mgr. Romana Dorotovičová

tanečný odbor

Bc. Jana Hoffmannová, DiS. art.

tanečný odbor

Mgr. Deana Atanasová

tanečný odbor

Ľudmila Bohušová

tanečný odbor

Mgr. art. Svetlana Sarvašová

hudobno-dramatický súbor

Mgr. Monika Ungero

výtvarný odbor