Prijímačky na šk. r. 2021/2022

Oznam pre uchádzačov o štúdium

v šk. r. 2021/2022

!!! PRIHLÁŠKA TU !!!

Prosíme Vás, aby ste si so sebou priniesli vytlačené, vypísané a podpísané 2 dokumenty:

!!! Čestné vyhlásenie !!!

a

!!! Súhlas so spracovaním osobných údajov !!!

Oznam k otvoreniu šk. roku 2021/22


Dokument k stiahnutiu:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Návrat do škôl od 17. 5. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/13405:1-A1810,

sa od pondelka 17. 5. 2021 na našej ZUŠ obnovuje prezenčné

skupinové vyučovanie vo Výtvarnom a Tanečnom odbore.

Rovnako sa obnovuje aj prezenčné individuálne vyučovanie pre všetkých žiakov našej školy vrátane spevu a dychových nástrojov.

—————————————————————–

Podmienky nástupu detí do ZUŠ

Podľa usmernenia MŠVVaŠ, podmienkou pre vstup do školy bude vyplnené a podpísané tlačivo:

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka príp. plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Vstup do budovy je povolený iba pre žiakov ZUŠ.

Všetky potrebné informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

—————————————————————–

Na vyučovaní naďalej platia všetky aktuálne epidemiologické nariadenia. (Prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, atď.)

Tešíme sa Vás.

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/13405:1-A1810,

sa od pondelka 17. 5. 2021 na našej ZUŠ obnovuje prezenčné

skupinové vyučovanie vo Výtvarnom a Tanečnom odbore.

Veľkonočné prianie

Návrat do škôl 8. 3. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že od pondelka 8. 3. 2021 sa na našej ZUŠ
obnovuje prezenčné vyučovanie pre individuálnu výučbu žiakov vo veku 1. stupňa základnej školy, vo všetkých hudobných nástrojoch, okrem spevu a dychových nástrojov.

Žiaci vo veku 2. stupňa ZŠ a stredoškoláci zatiaľ pokračujú v štúdiu dištančnou formou.

Podmienky nástupu detí do ZUŠ

Podľa usmernenia MŠVVaŠ podmienkou pre vstup do školy bude vyplnené a podpísané tlačivo:

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (STIAHNITE TU)

Súčasťou čestného vyhlásenia je aj nahliadnutie do Potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo Potvrdenia negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo Potvrdenie o výnimke z testovania zákonného zástupcu žiaka.

Všetky potrebné informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

—————————————————————–

Na vyučovaní naďalej platia všetky aktuálne epidemiologické nariadenia.

Vstup do budovy je povolený iba pre žiakov ZUŠ.


Oznam 22. 2. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

od 22. februára 2021 pokračujeme na našej ZUŠ  formou dištančného vyučovania.

Ďakujeme, že ste s nami.

Vaša ZUŠ

Návrat detí do škôl 2021

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od pondelka 8. 2. 2021 sa na našej ZUŠ
obnoví prezenčné vyučovanie pre individuálnu výučbu žiakov vo veku 1. stupňa základnej školy.

HUDOBNÝ ODBOR – vo všetkých hudobných nástrojoch, okrem spevu a dychových nástrojov

Žiaci vo veku 2. stupňa ZŠ a stredoškoláci zatiaľ pokračujú v štúdiu dištančnou formou.

Podľa usmernenia MŠVVaŠ podmienkou pre vstup do školy bude vyplnené a podpísané tlačivo
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a negatívnom teste rodiča (STIAHNITE TU)

alebo Potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace.

Všetci žiaci sú povinní nosiť ochranné rúško a použiť pri vstupe dezinfekciu na ruky.

____________

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Rozhodnutie Ministerstva školstva

List primátorky Mesta Sliač

Manuál “Návrat do škôl 2021“ (od 8.2.2021)_______________________________________________________________________________________

Tlačivo: Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roku

Pokyny riaditeľky školy k prevádzke ZUŠ

.

POKYNY RIADITEĽKY ŠKOLY OHĽADOM PREVÁDZKY A VNÚTORNÉHO REŽIMU ČÍTAJTE TU.

.

.

Milí žiaci, vážení rodičia,

od 15. júna 2020 obnovujeme vyučovanie v našej ZUŠ v plnom rozsahu, t. j. aj v skupinovej forme – v tanečnom a výtvarnom odbore. Vaši triedni učitelia Vás budú v dohľadnej dobe kontaktovať. Už sa na Vás veľmi tešíme!! Vyučovanie sa obnoví na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020, č. OLP/4738/2020 z 9. 6. 2020 a Rozhodnutia zriaďovateľa ZUŠ Sliač, ktorým je Mesto Sliač. Žiak je povinný doniesť svojmu triednemu učiteľovi Vyhlásenie o zdravotnom stave.

PaedDr. Alica Hancková, PhD. Riaditeľka ZUŠ Sliač

Objednávky 2017

JANUÁR´17FEBRUÁR´17MAREC´17APRÍL´17MÁJ´17JÚN´17JÚL´17AUGUST´17SEPTEMBER´17OKTÓBER´17 NOVEMBER´17NOVEMBER2´17NOVEMBER3´17DECEMBER´17DECEMBER2´17