Projekty

Aktuálna zapojenosť ZUŠ Sliač do projektov externých inštitúcií:

- PROJEKT ERASMUS+ vzdelávacie mobility zamestnancov

(EÚ a Westfalen-Kolleg Paderborn Nemecko)

ZUŠ Sliač sa zapojila do nového programu európskej komisie Erasmus+ sekcia KA1 a KA2. Prvá úroveň je zameraná na vzdelávacie mobility pedagogických zamestnancov, druhá sa zameriava na partnerské návštevy žiakov a učiteľov. V rámci medzinárodnej spolupráce sme zrealizovali mobilitné projekty orientované na pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj na žiakov a študentov školy s cieľom výmennej partnerskej činnosti. Svoje aktivity by sme chceli zamerať na tri základné oblasti:

a) Orientácia na spoločné historické a kultúrne korene a aktuálne záujmy krajín (najmä EÚ)

Cez hľadanie spoločných hodnôt, ako aj komparácie, európskych civilizácií sledujeme uvedomovanie si hodnoty a významu vlastnej kultúry a kultúrneho dedičstva, formovanie si vlastnej individuálnej národnej/regionálnej identity a následnej transformácie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

b) Orientácia na rozvíjanie multikultúrnych kompetencií a zručností pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Účasťou na medzinárodných projektoch predpokladáme významné rozvíjanie si jazykových zručností aktívnym a neformálnym používaním (rozvíjať sa budú: komunikačné schopnosti, odborná slovná zásoba, posluch a čítanie s porozumením). Vďaka znalostiam cudzieho jazyka sa tak otvára cesta pre poznávanie a chápanie druhých kultúr.

c) Orientácia na inovatívne prístupy vo výchove a vzdelávaní, projektová práca a internacionálne prístupy vo vyučovaní. Naša škola chce prostredníctvom svojich zamestnancov aplikovať vo svojom vyučovaní novodobé trendy a osobitosť v umeleckom vzdelávaní sprostredkúvaním jedinečných tvorivých možností, v získavaní potrebných zručností a kompetencií a so zachovaním identity každého jedinca.

- PROJEKT VIVAT ZUŠ SLIAČ

(Mesto Sliač, Banskobystrický samosprávny kraj, Hotel Kaskády, Kúpele Sliač a. s.)

V projekte ide o realizáciu a zabezpečenie série umeleckých aktivít, koncertov a sprievodných podujatí pri príležitosti 50. výročia školy pre verejnosť. Podujatia a aktivity prispejú k obohateniu kultúrneho a umeleckého života v meste Sliač, ale aj regiónu BBSK. Na týchto podujatiach (koncerty, výstavy, tanečné exhibície) predviedli žiaci svoje umelecké schopnosti a výchovno-vzdelávacie výsledky. V rámci partnerskej spolupráce z ČR mal projekt aj medzinárodný rozmer.


- PROJEKT COMENIUS – Školské partnerstvá

(EÚ a Westfalen-Kolleg Paderborn Nemecko)

- NÁRODNÝ PROJEKT – Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

(Metodicko-pedagogické centrum a EÚ)

Charakteristika projektovej činnosti:

PROJEKT COMENIUS – Helden und Heilige / Hrdinovia a svätí

Program: Program celoživotného vzdelávania – Multilaterálne školské partnerstvá

Termín realizácie: 2012 – 2014

Komunikačný jazyk: nemecký

Zapojenosť školy: hudobný a výtvarný odbor ZUŠ Sliač

Partneri:

Westfalen–Kolleg Paderborn, Weiterbildungskolleg des Landes NRW

ROC van Amsterdam – Joke Smit Abteilung

Scoil Naisiunta Bhriocain Ros Muc

Polhemsgymnasiet Goteborg

12. Gymnasium “Tzar Ivan Asen II”

Kunstgrundschule, SNP 39, Sliac

Popis projektu:

ZUŠ Sliač reagovala na výzvu Európskej komisie k aktívnej účasti na programe celoživotného vzdelávania – COMENIUS, typ akcie – PARTNERSTVÁ (multilaterálne školské partnerstvá). Koordinátorom projektu je partnerská škola – Westfalen-Kolleg Paderborn, Nemecko. Cieľom projektu „Helden und Heilige“ je predstavenie významnej osobnosti národa v multikultúrnych súvislostiach formou symbiózy medzipredmetových, medziodborových vzťahov (spojenie hudobný, výtvarný, tanečný s literárnou dramatizáciou) a žiackej mobility. ZUŠ Sliač bola úspešne vybraná Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania v Bratislave. V školskom roku 2012/ 2013 prebehli prípravné fázy, v ktorých sa naša škola aktívne zapojila do projektového procesu a jeho cieľov. Uskutočnili sa 2 projektové medzinárodné stretnutia: v írskom meste Galway a v nemeckom Paderborne. V rámci európskeho týždňa kultúry v nemeckom Paderborne sa ZUŠ Sliač spolu s účastníkmi z partnerských krajín Nemecko, Holandsko, Švédsko, Bulharsko a Írsko, ale aj ďalších krajín v celkovom počte cca 30, významným spôsobom prezentovala nielen výchovno – vzdelávacie výsledky svojej školy, ale aj umeleckou koncertnou činnosťou. ZUŠ Sliač s úspechom účinkovala na troch samostatných významných verejných koncertoch s medzinárodnou účasťou. Škola získala medzinárodné ocenenie a ďakovný list od hlavnej koordinátorky medzinárodného projektu Comenius, Dr. Ulrike Kurth z Westfalen Kolleg v Paderborne, čo si nesmierne vážime a považujeme za mimoriadny úspech sliačskej základnej umeleckej školy.

Web: http://helden-und-heiligen.free.bg/35.html


Hrdinovia a svätí – podnety pre Európu

Jeden z dôvodov zvolenia témy bolo jej odrážanie základných európskych kategórií: národné vedomie a regionálne charakteristické rysy. Ako sa ukázalo, práca na projekte bola skutocne charakterizovaná prenosom poznatkov, ktoré clenovia nazhromaždili o svojich vlastných národných hrdinoch na jednej strane a na druhej strane tým, že získali nové informácie o hrdinoch iných krajín prostredníctvom prezentácií svojich zahranicných kolegov. Projekt poskytol vynikajúci priestor na zmapovanie všetkého, co majú Európania spolocné a zároven

ludom umožnil sledovat charakteristiky rôznych krajín. Práca na projekte sa zameriavala na druh introspekcie vlastnej náboženskej a svetskej histórie partnerov a zá
roven na výmenu skúseností medzi partnermi, pokial ide o ich znalosti o svojich susedoch a ich spolocné korene. Partneri boli v
yzvaní, aby rozhodli, ktorých “hrdinov” alebo “svätých” by chceli skupinám predstavit, zatial co v rovnakom case boli zvedaví, ktorých “hrdinov” alebo “svätých” im predstavia ostatní úcastníci projektu. Každý sa zaujímal o všetky prekr
ývajúce sa casti, súcasnost, vzájomné vplyvy a jednotlivé závislosti. Preto na základe vybraných príkladov bolo rovnako vzrušujúce pre ucitelov i študentov dokázat, ktoré podnety boli dôležité pre Európu v minulosti, a ktoré z nich sú stále významné aj dnes. Obe skupiny – ucitelov aj študentov – pútala táto cast ich práce. Pocas kooperácie partneri vyjadrili rozdielne preferenc
ie a výberom ich príkladov dali hlas ich vlastnému spôsobu videnia seba, rovnako ako ich vlastnému rozvoju. Kedže rôzne záujmy partnerov o prácu na tému, rovnako ako ich individuálne schopnosti boli pomerne rovnomerne rozdelené medzi c

lenov skupiny, bolo možné vyvinút vynikajúcu webovú stránku (http://www.comenius-Helden-heilige.de ). Pri navrhovaní webovej stránky sa partneri spoliehali na dobre a kvalifikovane vybrané texty a obrázky, ktoré boli poskytované ostatnými partnermi projektu. Dalším pôsobivým produktom projektu je pexeso (MEMO-SANTO), ktoré zahrna informácie o 18 hrdinoch a svätých. Hra je výbornou prezentáciou práce partnerov projektu. To isté platí pre video, ktoré bolo vyrobené v spolupráci s “Diözesanmuseum Paderborn (Diecézne múzeum v Paderborne)”. Vo videu sa partnerov projektu pýtali na to, v co “veria”. Video tak slúžilo ako most - prepojenie projektu “Hrdinovia a svätí – podnety pre Európu”  a “CREDO” výstavu, ktorá sa konala v Paderborne v lete a na jesen v roku 2013.