O škole

Historické korene školy siahajú do roku 1965, kedy vznikla ako pobočka vtedajšej Ľudovej školy umenia vo Zvolene. Ešte predtým budova školy slúžila ako základná ľudová dvojtriedna škola, postavená aj s priestranným riaditeľským  bytom v rokoch tridsiatich.

Od prvých nesmelých dotykov s teplom dreva huslí pod dohľadom p. učiteľa Frýborta, alebo perleti klávesov klavíra za obetavej trpezlivosti p. učiteľky Chowaniecovej, Ružinákovej, Andovej a postupne ďalších prichádzajúcich pedagógov, ubehlo 45 rokov. Za ten čas vyrástla škola na vyspelú edukačnú inštitúciu, ktorú v jubilejnom roku navštevuje 260 žiakov nielen zo Sliača, ale aj širokého okolia.

V školskom roku 1979/1980 sa škola osamostatnila a prijala názov Ľudová škola umenia. Do funkcie riaditeľky školy nastúpila p. Vilma Petrova. V tomto období sa nadviazalo na predchádzajúce úsilie rekonštruovať všetky priestory udelené k užívaniu školy za výraznej pomoci vtedajších predsedov a členov ZRPŠ: p. Kadášom, Ing. Pastierovičom, p. Gálusom, Ing. Greňom, Ing. Gajdošom. Kým počet žiakov v rokoch sedemdesiatich bol v hudobnom odbore 78 a v novovzniknutom výtvarnom odbore 23 žiakov, v osemdesiatich rokoch sa rozrástol na číslo 152. V tomto období kniha kroniky zaznamenáva uskutočnenie mnohých hodnotných kultúrnych podujatí pri rôznych príležitostiach, verejných koncertov a úspechov žiakov na rôznych súťažiach. Na škole pribudol literárno-dramatický odbor. Úspešne si vedie akordeónový súbor pod vedením manželov Petrovovcov, ale aj Detský spevokol Srdiečko a spevácky súbor Pramienok.

V školskom roku 1990/1991 sa škola pretransformovala a prijala nový názov – Základná umelecká škola Sliač. Tvorilo ju 130 žiakov. Do funkcie riaditeľky školy nastúpila p. Helena Kaščáková. Pribudol tanečný odbor, zároveňzanikol odbor literárno – dramatický. Odchodom manželov Petrovovcov prirodzene zanikol akordeónový súbor. Dovtedajšie komorné aktivity boli nahradené činnosťou Ľudového súboru pod vedením p.uč. Boráka, Detského speváckeho zboru pod vedením Alice Hanckovej, neskôr pribudla Ľudová hudba p. Plachého a Komorné sláčikové zloženie pod vedením Radka Ďurčíka. Škola pokračovala v tradícii realizácie verejných koncertov najmä v meste Sliač, získavania ocenení na regionálnych i celoslovenských súťažiach. Medzi najväčšie úspechy sa radí získanie titulu Absolútny víťaz v štvorručnej hre na celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava v roku 2002, či ocenenia v zlatom pásme na celoslovenskej Detskej súťaži J.Cikkera v Banskej Bystrici v roku 2003. V období od roku 1993 až po súčasnosť obetavo pracovala Rada rodičov pod vedením Ing. Kucharčíka, Ing. Raffajovej, Ing. Šalka, p. Judity Králikovej, ktorá zastáva túto funkciu dodnes. Od roku 2000 bolo na škole s menšími premenami 225 žiakov. V roku 2002 získala ZUŠ v Sliači právnu subjektivitu, zriaďovateľom sa stalo mesto Sliač.

V roku 2004 bola na základe výberového konania do funkcie riaditeľky ZUŠ v Sliači menovaná Alica Hancková,ktorá školu s veľkými úspechmi vedie dodnes. Absolventka Konzervatória v Košiciach, FHV UMB v BB v magisterskom, neskôr doktorandskom štúdiu, vedie ujasnenou koncepciou školu k novým métam. Získava kvalifikovaných pedagógov pre zriadenie nového gitarového odboru, odboru štúdia na bicích nástrojoch, v hre na priečnej flaute, hoboji a klarinete,  muzikálového spevu a opäť oživuje  akordeónové oddelenie. Novoprijatí pedagógovia sú nielen triednymi učiteľmi, ale prezentujú sa aj umelecky aktívnou sólovou hrou, či spevom, čo je pre školu obrovským prínosom. Terajšia riaditeľka opäť zriaďuje v 80 rokoch zaniknutý výtvarný odbor, ktorý sa teší veľkému záujmu pod vedením  skúseného pedagóga. Najmladší výtvarný odbor dosiahol v krátkom čase výrazné úspechy v podobe Ocenenia pre nášho pedagóga vo finále celoslovenskej súťaže Pedagóg roka, konanej v Bratislave. Z výtvarných prác žiakov bol vytvorený elektronický kalendár, ktorý má aj printovu podobu. Výtvarné práce našich žiakov sú publikované v časopise Múzy v školev spolupráci s FHV UMB v BB, ale aj v najnovšej pripravovanej učebnici pre 1. roč. ZŠ.

Výrazne sa rozvinula komorná hra. Doslova renesanciu zažíva Komorný sláčikový orchester pod vedením Radka Ďurčíka. Toto v plnom obsadení 15 členné teleso je nielen laureátom celoslovenskej prehliadky Komorných zoskupení v Brezne, kde získalo Cenu poroty, ale úspešne obstálo aj na celoštátnej súťaži Musica Camerata Ján Albrecht v Bratislave. Atraktívny repertoár Komorného sláčikového orchestra dopĺňajú ďalšie dramaturgicky vhodne doplnené hudobné čísla žiakov a učiteľov a s týmto uceleným programom je Základná umelecká škola v Sliači prizývaná na prestížne udalosti, konajúce sa v rôznych mestách na celom Slovensku napr.  Osobnosť roka – Cena predsedu VÚC BB, Dni mesta v rôznych kútoch Slovenska, konferencia NATO a mnoho ďalších. Komorný sláčikový orchester každoročne účinkuje na Zvolenskom zámku v rámci Koncertu mladých hudobných talentov, v rámci Zámockej hudobnej jari. Trofejou je spolupráca so slovenskou legendou klaviristom Mariánom Vargom. Už šiesty rok organizujeme  výchovné koncerty pre vyše 900 žiakov zvolenských ZŠ. V rámci recipročných vzťahov s partnerským mestom Přibyslav, je nadviazaná spolupráca so ZUŠ Přibyslav a Havlíčkov Brod, ktoré sú v Čechách „megaškolami“ a pýšia sa výraznými umeleckými úspechmi.

Na škole však existujú aj ďalšie umelecké telesá: ZUŠBAND s úctyhodným počtom zapojených žiakov, Komorný spevácky zbor, Gitarové zoskupenie, Formácia Jazzove trio a bicie. Žiaci sa realizujú v štvorručnej hre, komornej hre všetkých na škole existujúcich hudobných nástrojoch. Zúčastňujeme sa regionálnych i celoslovenských súťaží. Za všetky súťažné ocenenia je treba spomenúť Zlaté pásmo na celoslovenskej súťaži Piano v modernom rytme v Bojniciach, zlaté pásmo v celoslovenskej speváckej súťaži Bojnická Perla, 1. miesto v súťaži Slávik Slovenska, 1. miesto v súťaži ROCK-POP-STAR, či prvé miesto na regionálnej súťaži Zlatá struna vo Zvolene.

Hudobný odbor svojimi choreografiami vhodne dopĺňa aj druhý najstarší odbor našej ZUŠ: tanečný odbor, ktorý okrem klasiky a ľudového tanca ponúka tance Hip – Hopu, Popinu a Breakdancu. Na verejnosti sa prezentuje samostatnými vystúpeniami.

Základná umelecká škola v rámci umeleckej činnosti úzko spolupracuje s pedagógmi Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, Akadémiou umení v Banskej Bystrici, FHV UMB BB i  inými partnerskými školami, čo poháňa umeleckú prácu pedagógov a jej výsledný tvar neustále dopredu.