Možnosti štúdia

Základná umelecká škola Sliač ponúka svojim žiakom štúdium v nasledovných odboroch a predmetoch:

Hudobný odbor

Hra na klavírispev a hlasová výchova, hra na husliach, hra na flaute (zobcová flauta, priečna flauta), hra na gitarehra na bicích nástrojoch, hra na kontrabase. Možnosť zapojenia žiakov do Hudobno-dramatického súboru, Detského speváckeho zboru, Komorného sláčikového orchestra, Ľudovej hudby, dychového zoskupenia, komornej hry a spevu v študovanom odbore. Súčasťou výučby je aj hudobno-teoretická príprava žiakov v hudobnej náuke. Príprava na ďalšie štúdium umelecko-pedagogického zamerania.

Tanečný odbor

Tanečná hudobno-pohybová príprava, klasický tanec, ľudový tanec, moderný, kreatívny a jazzový tanec. Možnosť zapojenia žiakov do voliteľného súboru hip-hop. Príprava na ďalšie štúdium umelecko-pedagogického zamerania.

Výtvarný odbor

Predškolská výtvarná výchova – hravé, spontánne výtvarné činnosti, objavovanie výrazových a technických postupov, rozvíjanie fantázie a hravej tvorivosti.

Základné štúdium 1. a 2. st. –  kreslenie, maľovanie, modelovanie, sochárska tvorba, grafická tvorba, počítačová grafika, fotografia, animácia, keramika, tvorba šperku a odevu a iné. Príprava na ďalšie štúdium umelecko-pedagogického zamerania.

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Základnej umeleckej škole – ŠKOLNÉ