Učitelia

V školskom roku 2021 / 2022 pracujú v ZUŠ Sliač títo pedagogickí zamestnanci:

PaedDr. Alica Hancková, PhD. – riaditeľka školy

hra na klavíri, spev, korepetície

Mgr. art. Marek Bednarčik, DiS. art.

hra na bicích nástrojoch

Radko Ďurčík, DiS. art.

hra na husliach, Komorný sláčikový orchester ZUŠ

Mgr. art. Alica Hancková, ArtD.

hra na klavíri, korepetície

Mgr. et Mgr. art. Bohdan Koval

hra na klavíri, korepetície

Adriána Kuzmová, DiS. art.

hra na gitare

Mgr. art. Martina Kuštárová, DiS. art.

hra na gitare

Mgr. art. Marta Turčanová, ArtD.

hra na klavíri, korepetície

Ivo Novák, DiS. art.

hra na husliach

Simona Paľová, DiS. art.

hra na klavíri

Mgr. Vladimír Plachý, DiS. art.

hudobná náuka, hra na klavíri

Dušana Sľúková, DiS. art.

hra na flaute

Martin Vetrák, DiS. art.

spev

Zuzana Vaníková

hudobno-divadelný súbor

Mgr. Monika Ungero

výtvarný odbor

Karin Rimóciová

tanečný odbor

Mgr. Romana Dorotovičová

tanečný odbor

Bc. Eva Segečová

tanečný odbor

Lucia Kolačkovská

tanečný odbor