Rada školy pri ZUŠ Sliač

Aktuálne zloženie Rady školy pri ZUŠ Sliač:

- za pedagogických zamestnancov

Ivo Novák, Dis. art.

Bc. Denisa Gibalová Kabáčová, Dis. art.

- za nepedagogických zamestnancov

Mgr. Róbert Borbély, PhD.

- za rodičov žiakov školy

Judita Králiková

MUDr. Zuzana Madlenová

Lenka Kuricová

- za zástupcov delegovaných zriaďovateľom

Tomáš Škamla

Robert Karniš

Ing. Róbert Urbanec