Vážení rodičia, milí žiaci!

Od pondelka 10. januára 2022, bude na našej ZUŠ opäť prebiehať prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch.

Tešíme sa na Vás.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti odovzdávajú žiaci jedenkrát týždenne svojim triednym učiteľom.

Vážení rodičia,

podľa usmernenia MŠVVaŠ SR, podmienkou pre vstup žiakov do školy je vyplnené a podpísané tlačivo:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Videoupútavka z činnosti našich žiakov – výtvarníkov

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od pondelka 8. 2. 2021 sa na našej ZUŠ
obnoví prezenčné vyučovanie pre individuálnu výučbu žiakov vo veku 1. stupňa základnej školy.

HUDOBNÝ ODBOR – vo všetkých hudobných nástrojoch, okrem spevu a dychových nástrojov

Žiaci vo veku 2. stupňa ZŠ a stredoškoláci zatiaľ pokračujú v štúdiu dištančnou formou.

Podľa usmernenia MŠVVaŠ podmienkou pre vstup do školy bude vyplnené a podpísané tlačivo
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a negatívnom teste rodiča (STIAHNITE TU)

alebo Potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace.

Všetci žiaci sú povinní nosiť ochranné rúško a použiť pri vstupe dezinfekciu na ruky.

____________

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Rozhodnutie Ministerstva školstva

List primátorky Mesta Sliač

Manuál “Návrat do škôl 2021“ (od 8.2.2021)

Vážení rodičia, milí žiaci,

od 22. februára 2021 pokračujeme na našej ZUŠ  formou dištančného vyučovania.

Ďakujeme, že ste s nami.

Vaša ZUŠ

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že od pondelka 8. 3. 2021 sa na našej ZUŠ
obnovuje prezenčné vyučovanie pre individuálnu výučbu žiakov vo veku 1. stupňa základnej školy, vo všetkých hudobných nástrojoch, okrem spevu a dychových nástrojov.

Žiaci vo veku 2. stupňa ZŠ a stredoškoláci zatiaľ pokračujú v štúdiu dištančnou formou.

Podmienky nástupu detí do ZUŠ

Podľa usmernenia MŠVVaŠ podmienkou pre vstup do školy bude vyplnené a podpísané tlačivo:

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (STIAHNITE TU)

Súčasťou čestného vyhlásenia je aj nahliadnutie do Potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo Potvrdenia negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo Potvrdenie o výnimke z testovania zákonného zástupcu žiaka.

Všetky potrebné informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

—————————————————————–

Na vyučovaní naďalej platia všetky aktuálne epidemiologické nariadenia.

Vstup do budovy je povolený iba pre žiakov ZUŠ.


Oznam pre uchádzačov o štúdium

v šk. r. 2021/2022

!!! PRIHLÁŠKA TU !!!

Prosíme Vás, aby ste si so sebou priniesli vytlačené, vypísané a podpísané 2 dokumenty:

!!! Čestné vyhlásenie !!!

a

!!! Súhlas so spracovaním osobných údajov !!!

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/13405:1-A1810,

sa od pondelka 17. 5. 2021 na našej ZUŠ obnovuje prezenčné

skupinové vyučovanie vo Výtvarnom a Tanečnom odbore.

Rovnako sa obnovuje aj prezenčné individuálne vyučovanie pre všetkých žiakov našej školy vrátane spevu a dychových nástrojov.

—————————————————————–

Podmienky nástupu detí do ZUŠ

Podľa usmernenia MŠVVaŠ, podmienkou pre vstup do školy bude vyplnené a podpísané tlačivo:

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka príp. plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Vstup do budovy je povolený iba pre žiakov ZUŠ.

Všetky potrebné informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

—————————————————————–

Na vyučovaní naďalej platia všetky aktuálne epidemiologické nariadenia. (Prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, atď.)

Tešíme sa Vás.

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/13405:1-A1810,

sa od pondelka 17. 5. 2021 na našej ZUŠ obnovuje prezenčné

skupinové vyučovanie vo Výtvarnom a Tanečnom odbore.


Dokument k stiahnutiu:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

P O Z V Á N K A

Dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne stretnutie rodičov pri Základnej umeleckej škole Sliač

dňa 9. 9. 2021 o 16.00 hod. v Záhrade umenia ZUŠ Sliač, SNP 308/39, v rámci ktorého

prebehnú voľby zástupcov do Rady školy pri ZUŠ Sliač.


Súhlas s kandidatúrou

Volebný poriadok pre voľby členov do Rady školy

Výzva Mesta Sliač na uskutočnenie Volieb členov do Rady školy pri ZUŠ Sliač


3K & 3M

“Kreativität – Kompetenz – KUNST & Material – Module – MUSIK”

Cieľom medzinárodného projektu 3K & 3M je výmena skúseností medzi zúčastnenými partnerskými školami a umeleckými inštitúciami, najmä v oblasti digitálneho sprostredkovania obsahu a komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi počas pandémie COVID-19. Snažíme sa porovnať najvhodnejšie spôsoby aplikácie a nové kreatívne prístupy, nielen vo vyučovaní, ale tiež v koncertnej činnosti. Počas pandémie bolo dôležité, aby sa našiel spôsob elektronickej, resp. online komunikácie medzi študentami a učiteľmi, ale tiež umelcami a publikom navzájom tak, aby sa zachovala integrita vyučovania a kvalita umeleckých vystúpení. Projekt je zameraný na hľadanie nových inovatívnych možností komunikácie v oblasti hudby a umenia.

Do projektu sa zapojili školy a inštitúcie z krajín: Nemecko, Slovensko, Írsko, Litva, Estónsko, Lotyšsko, Belgicko, Fínsko.